Noteikumi

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Pircējs šajos noteikumos ir jebkura persona, kas veic preču pasūtījumu www.sanimed.lv. Veikalu izmantot un tajā iepirkties ir tiesības pilngadīgām fiziskām personām.

1.2. Pārdevējs – www.sanimed.lv internetveikals.

1.3. Kopā ar Pircēja veikto pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja noslēgtu līgumu, un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs noformē un veic www.sanimed.lv preču pasūtījumu.

1.4. Pircējam netiek dota iespēja veikt pasūtījumu, ja viņš nav iepazinies ar noteikumiem un nav tiem piekritis. Iepazīšanās un piekrišana Noteikumiem tiek apstiprināta pasūtījuma veikšanas laikā.

1.5. Pārdevējs patur tiesības mainīt Noteikumus. Piemēroti tiek tie noteikumi, kuri ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt www.sanimed.lv darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

2.         Personas datu aizsardzība

2.1. Veicot pasūtījumu, Pircējam ir jāsniedz šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par pasūtījuma laikā sniegtajiem datiem.

2.3. Pārdevējs apliecina, ka jūsu sniegtie dati tiek aizsargāti no trešajām personām un tos izmantos tikai Pārdevējs un viņa partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot www.sanimed.lv veikala administrēšanu un preču piegādi. Mēs garantējam, ka jūsu dati netiks nodoti trešajām personām, kas nav saistītas ar mūsu veikala administrēšanu vai tiešo pasūtījumu izpildi. Visos citos gadījumos trešajām personām Pircēja personas dati var tikt atklāti tikai Lietuvas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

2.4. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citos nolūkos kontaktējas, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

3.         Apmaksa un preču piegāde

3.1. Pircējs var norēķināties par precēm, izmantojot internetbanku, – tā ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantoto internetbankas sistēmu. Maksājot par precēm šādā veidā, Pircējam internetbankā tiek ģenerēts maksājums atbilstoši viņa Pasūtījumam. Naudu Pircējs pārskaita uz attiecīgo viņa izvēlēto Pārdevēja bankas kontu. Atbildīgais par datu drošību šajā gadījumā ir attiecīgā banka, tā kā visas naudas norēķinu operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā. Atceļot pasūtījumu pēc tam, kad tas ir izsūtīts, naudu atmaksājam atpakaļ, atrēķinot kurjera pakalpojumus – 3 EUR.

3.2. Preču piegādes termiņš Latvijā – 1–3 d.d.

    3.2.1.    Pasūtījumi, kas apmaksāti līdz plkst. 12, tiek izsūtīti tajā pašā darba dienā un piegādāti 1–3 d.d. laikā.

    3.2.2.    Pasūtījumi, kas apmaksāti pēc plkst. 12, tiek izsūtīti nākamajā darba dienā.

    3.2.3.    Svētku laikā piegāde var ilgt pat vairākas nedēļas.

    3.2.4.     Decembrī, veicot pasūtījumus līdz 10. datumam, tie tiks piegādāti līdz svētkiem, bet pēc 10. datuma veikto pasūtījumu piegāde pagarinās, un sūtījumi tiks piegādāti pēc svētkiem.

    3.2.5.   Nedēļas nogalēs un svētku dienās preču izsūtīšana un piegāde netiek veikta. Pasūtījumi tiek nosūtīti nākamajā darba dienā.

    3.2.6.    Maksājot skaidrā naudā Maxima, LP, Narvesen, Perlo maksājumu sistēmās vai bankā, apmaksa var ieilgt.

3.3. Preču piegādes izmaksas ir 3 EUR, ja jūsu pasūtījuma summa pārsniedz 15 EUR, preču piegāde jums būs bezmaksas. Atpakaļ atdoto sūtījumu sūtot otru reizi, tas papildus maksās 3 EUR.

3.4. Preču piegāde Pircējam:

3.4.1. Pircējs, kurš pasūtījuma laikā ir izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

3.4.2. Pircējs apņemas preces saņemt pats vai Pasūtījuma veikšanas laikā norādīt personu, kura saņems preces. Gadījumā, ja Pircējs (vai cita norādītā persona) preces saņemt nevar, bet preces ir piegādātas un norādīto adresi un, balstoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizam subjektam.

3.4.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

3.4.4. Maksa par preču piegādi un detalizētāka informācija saistībā ar preču piegādi sniegta internetveikala sadaļā “Piegādes nosacījumi”.

3.4.5. Ja Pircējs vēlas, lai preces tiktu piegādātas ārpus Latvijas, Pasūtījuma piegādes nosacījumi tiek saskaņoti, atsevišķi vienojoties.

3.5. Saņemot preces fiziskā Pārdevēja veikalā, preces jāsaņem Pircējam vai citai Pasūtījuma veikšanas laikā norādītai personai pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis, ka Pasūtījums jau ir sagatavots.

3.6. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

3.7. Preces piegādājot Pircējam, Pircējam ir kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (-u) stāvoklis, kā arī jāparaksta sūtījuma pieņemšanas-nodošanas dokuments. Pircējam parakstoties sūtījuma pieņemšanas-nodošanas dokumentā, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī, preču bojājumu, kuru rašanās pamatā nav ražošanas brāķis, kā arī preces (-u) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras iespējams konstatēt, preci aplūkojot no ārpuses) nav. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi bojāts no ārpuses), prece (-es) ir bojāta (-as) un / vai nav atbilstošas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē sūtījuma pieņemšanas-nodošanas dokumentā un, piedaloties Pārdevējam vai tā pārstāvim, jāuzraksta brīvā formā sūtījuma un / vai preces (-u) bojājumu / neatbilstības akts. Ja Pircējs šīs darbības neveic, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības attiecībā uz Pircēju par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās pamatā nav ražošanas brāķis, kā arī par preču komplektācijas neatbilstību, ja šīs neatbilstības ir iespējams konstatēt, preces aplūkojot no ārpuses.

4.         Preču maiņa un atpakaļatdošana

4.1. Ja prece Jums nav piemērota, 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas paziņojiet mums par saviem nolūkiem preci atdot atpakaļ (lauzt pirkšanas-pārdošanas līgumu) uz e-pasta adresi info@sanimed.lv un nosūtiet to uz faktūrrēķinā norādīto adresi.

4.2. Preces tiek pieņemtas atpakaļ tikai nebojātā oriģinālajā iepakojumā (nezaudējušas prečskatu).

4.3. Atdodot preci, obligāti jāiesniedz preces iegādes dokuments.

4.4. Pārdevējs atmaksās Pircējam naudu 1–2 dienu laikā no atpakaļ atdodamās preces saņemšanas.

4.5. Pircēja tiesības reglamentē Latvijas Republikas Civillikums, un Patērētāju Tiesību aizsardzības likums.

5.         Nobeiguma noteikumi

5.1. Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas Valsts  likumdošana.

5.2. Visas nesaskaņas, kas radušās īstenojot šos noteikumus, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.